ETSI TS 129 520 V15.0.0 (2018-07): 5G System; Network Data Analytics Services; Stage 3,