Encryption algorithms -- Part 6: Homomorphic encryption